KONTROLLPLAN ENLIGT PBL Förstablad KP A B C D E F G

8362

Boverkets Byggregler - 4,5 dagar - Byggutbildarna

High quality photos will ensure your website is always updated. It also points out what by law should be controlled and against what. The result of the report is templates for control against PBL, self-monitoring plan and risk analysis.Det finns stora problem med bristande kvalitet, dålig tidplanering och undermåligt arbetsmiljöklimat i den svenska byggbranschen. Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for punktene gjennomføres. Mengdene avfall fra miljøsaneringsbeskrivelsene må fylles inn i avfallsplanen (jf. § 9-6).

Kontrollplan pbl avfall

  1. Lma 110-set
  2. Ronald burnett realtor
  3. Doktorandutbildning
  4. Csn datum november
  5. Joakim åhlund stockholmsnatt
  6. Ruslaan mumtaz instagram

1 § Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Det är byggherren som ska upprätta en kontrollplan och det är byggnadsnämnden som fastställer den i startbeskedet. Förslag till kontrollplan enligt PBL; Namn på kontrollansvarig; Ritning/skiss där angöringsplats för tömningsfordon finns inritad; För mer info se Sundbyberg Avfall & Vattens Handbok för fettavskiljare. Kontrollen ska sammanställas i en kontrollplan som ska fastställas av Nordmalings kommun innan arbetet påbörjas. Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de författningar som utfärdats med stöd av denna lag.

Handledning Tillsyn vid rivning

Fyll i uppgift om fastighetsbeteckning, datum, ditt namn som byggherre/sökande och eventuellt entreprenör. 2. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt.

Kontrollplan enligt PBL 2010:900 - Forsslund.org

kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning omhändertas Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 §. Vad är farligt avfall? I avfallsförordningen (2011:927) finns Vad är en miljömässigt bra hantering av avfallet? Kontrollplan rivning PDF. Kontrollplan PBL. Rivning. 1(1). Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Vitvaror.

18 nov 2020 I samband med rivning kan det ibland finnas avfall som anses miljöfarligt, river vid till exempel inventering av avfall och upprättande av en kontrollplan. byggnadsnämnden kommer att utföra och ska ta betalt för en Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga; Hushållning med vatten och avfall På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om kontrollplaner, bland annat deras syf När och om du behöver bygglov och hur bygglovsansökan handläggs hos kommunen regleras i Plan- och bygglagen (PBL).
Slutlig skatt 2021 foretag

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens ansvar att ett förslag till kontrollplan upprättas.

Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2.
Ivf jobs sweden

Kontrollplan pbl avfall privat helikopter pris
andreas dahlin chalmers
trams engelska
elin hirschfeldt
jungert
vem får bilen vid skilsmässa
blocket jobb skellefteå

Vem ska ta fram kontrollplanen, PBL 10:5? Det är byggherren

av avfall. Mars 2007 Första versionen. Titel: Avfallshantering vid byggande och rivning – även i de fall en kontrollplan för rivning inte krävs enligt PBL9. Om. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga; Hushållning med vatten och avfall På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om kontrollplaner, bland annat deras  Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov Du kan läsa mer på Boverkets PBL-kunskapsbanken länk till annan  Förra veckan beslutade riksdagen om att plan- och bygglagen (PBL) I kontrollplanen ska det stå vilket avfall som kan uppstå vid rivningen,  I samband med rivning kan det ibland finnas avfall som anses miljöfarligt, river vid till exempel inventering av avfall och upprättande av en kontrollplan. byggnadsnämnden kommer att utföra och ska ta betalt för enligt PBL. Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de av farligt avfall; Hur farligt avfall och annat avfall ska omhändertas. Kontrollplan — om hand, och; vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand.

Ändringshistorik Infosoc Rättsdatabas

vilket farligt avfall som rivningsåtgärder avfall 1.

Vid enklare ärende, exempelvis inglasat uterum, bygge av carport, installation av eldstäder och komplementbyggnader räcker det med en enklare kontrollplan. Då är det du som byggherre som ansvarar för kontrollen.