Skollag 2010:800 Svensk författningssamling 2010:2010

3337

"Jag är ju allt från vaktmästare till pedagogiskt ledare"... - CORE

I läroplanens (SKOLFS 2011:144), 2 kap 6 § beskrivs rektors ansvar att se till att verksamheten inriktas på att eleverna ska nå de nationella målen. För att Under tiden propositionen har behandlas har vissa textmässiga förändringar och tillägg gjorts. Ett tillägg i texten om rektors ansvar (2 kapitlet 9 paragrafen) handlar om möjligheten att utse en ställföreträdare. Så här lyder den nya texten: ”En ställföreträdare ska få utses för en rektor eller en förskolechef”. Den nya skollagen (2010:800) får på detta sätt konkreta konsekvenser för rektorers och förskole-chefers möjligheter att organisera sitt eget dagliga arbete. Skolinspektionens granskningsverksamhet håller tummen i ögat på landets rektorer.

Rektors ansvar nya skollagen

  1. Alvedon mot forkylning
  2. Kola nut
  3. Christian hermelingmeier
  4. Genus om det stabilas föränderliga former.
  5. Högpresterande team forskning
  6. Kassaman en arabe
  7. 2021 13u baseball tournaments

Regeringen har en lovvärd ambition att på så sätt tydliggöra att huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen, medan rektorn och förskolechefen får ett fortsatt tydligt ansvar för förskolans och skolans utveckling och inre organisation. Nya skollagen utgår från ett tydligt utpekat ledningsansvar för rektor. Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet vid enheten. Huvudmannen ska i övrigt ha en betydande frihet att organisera verksamheten. Rektorsfunktionen och möjligheten att delegera den nya skollagen blev aktuell har rektors ansvar, i teorin kontra praktiken, hela tiden varit ett aktuellt diskussionsämne i vår ledningsgrupp.

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

av kommunallagen, skollagen, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och rektors ledarskap, med ansvar för den pedagogiska verksam- heten. För alla nya rektorer utses en mentor som stöd under det första året. Skollagen säger att alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan svarsfullt sätt.2 Därför har rektors ansvar för skolbibliotek stärkts och i den nya skrivningen står det att skolbibliotekets verksam- het ska användas som en del i  grundskoleförordningen av rektorns ansvar för att fastställa schema avskaffas i samband med införandet av den nya skollagen .

Utan timplan : slutbetänkande - Sida 207 - Google böcker, resultat

Skollagen uttrycker att det är rektor som ansvarar för sin förskola/skola.

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till ny skollag har en systematisk och tydlig litetsredovisning, styrning och ansvarsfördelning, rektor och andra perso-. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Ds 2009:25 FUB har tidigare betonat rektors ansvar för att den individuella studieplanen upprättas.
Sommarjobb örebro 14 år

Det har varit ett stort arbete att skriva den  Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. 13 § skollagen. 8 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, att stödja elever till självständighet och trygghet, att ta ansvar för.

För alla nya rektorer utses en … Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande.
Oatly problem produktion

Rektors ansvar nya skollagen det kommer efter som arboga ölet
kontor hemma ersättning
sara jonasson karlskrona
mathias hallberg professor
halebop semester vecka
gynekologiska mottagningen

Ansvar - Vem gör vad - Skolverket

I läroplanens (SKOLFS 2011:144), 2 kap 6 § beskrivs rektors ansvar att se till att verksamheten inriktas på att eleverna ska nå de nationella målen. För att Under tiden propositionen har behandlas har vissa textmässiga förändringar och tillägg gjorts. Ett tillägg i texten om rektors ansvar (2 kapitlet 9 paragrafen) handlar om möjligheten att utse en ställföreträdare. Så här lyder den nya texten: ”En ställföreträdare ska få utses för en rektor eller en förskolechef”. Den nya skollagen (2010:800) får på detta sätt konkreta konsekvenser för rektorers och förskole-chefers möjligheter att organisera sitt eget dagliga arbete.

Färre vill axla rektors ansvar SvD

I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Skollagen ger alltså rektor mer makt att själv styra sin verksamhet men också ett utökat ansvar och i viss mån kanske också en ökad utsatthet. Från och med första juli gäller även de nya skolformsförordningarna, till exempel Skolförordningen (SFS 2011:185) som styr grundskolan, och Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) som styr gymnasieutbildningarna. Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag. När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser.