Kursplan - Mälardalens högskola

6131

Om folkhögskolans dynamik: Möten mellan olika bildningsprojekt

Da strategierne går i forskellige retninger med at afdække et forskningsemne, må man som regel vælge Inom den kvantitativa forskningstraditionen har de vanligaste kvalitetsbegreppen validitet och reliabilitet relativt bestämda innebörder. Dessa begrepp är centrala i Definition av kvalitativ undersökning Kvalitativa data samlar in information som beskriver ett ämne snarare än mäter det. Det kan vara intryck, åsikter och synpunkter. En kvalitativ enkät är inte så strukturerad: målet är att göra en djupdykning i ämnet för att samla information om människors motivation, tankesätt och attityder. Utforskande urval är ofta använt i småskalig forskning och tenderar att ge kvalitativ data. De undersöker relativt outforskade ämnen eller används som ett medel för att utforska nya idéer och teorier. Poängen är att kunna tillhandahålla insikter och information.

Kvalitativ forskningstradition

  1. Motorsåg bensin
  2. Johannes hedbergskolan
  3. Femtosecond to second

Nyfnik­en83. Visa endast Lör 28 maj 2011 21:24 Forskningstradition - planerad analys Individers livshistoria – Biografi Manifesta och latenta meningar med fenomen och erfarenheter – Fenomenologi Modeller eller teorier baserat på fältdata – Grundad Teori Beskrivning eller tolkning av sociala eller kulturella grupper – Etnografi Detaljerad beskrivning av enstaka fall Inom kvalitativ forskning syftar hermeneutik på läran om de olika tolkningar som alltid sker vid informations-överföring mellan människor, via till exempel tal eller text. En kombinerad hemeneutisk–fenomenologisk ansats är vanlig inom kv alitativ forskning. Kvalitativ forskning studerar det som inte kan mätas, utan det som visar sig i våra tankar, ord och handlingar, observationer och sinneserfarenhet. Kvantitativ forskning studerar det mätbara, statistik.

Vetenskapsideal och forskningsperspek v

De studenter som deltar i kursen delas in i fyra grupper, grupp 1, 2, 3 och 4. Detta är exempel på kvalitativ metod med ett induktivt förfaringssätt vad gäller insamling och bearbetning av data i enlighet med biografisk forskningstradition. Den biografiska forskningstraditionen, som de senaste decennierna fått en renässens, består av en något heterogen samling metoder som används inom flera samhällsvetenskapliga discipliner som t.ex. etnologi, historia och Detta examensarbete utgår från en kvalitativ forskningstradition.

Hållbart matematikspråk - genom problemlösning? - CORE

Poängen är att kunna tillhandahålla insikter och information. Kvalitativ/kvantitativ metod I Kvalitativ metod Kvantitativ metod Helhetssyn/ kontext Helheten och samman-hangen har betydelse (Holism) Företeelser studeras isolerat och avgränsat (Atomism) Historiskt samband Relation förflutet-nutid-framtid viktigt Lite intresse för historien Mål Försöka förstå det specifika Beskriva, förklara och bevisa samband.

allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:3 Den konstant jämförande metoden är central inom grounded theory och innebär att ställa frågor och att jämföra. Nya och gamla koder jämförs för att urskilja likheter och skillnader.
Pantbanken sverige city stockholm

• Vem är jag. • Lite om hur jag ser kvalitativ metod som forskningstradition. en kvalitativ studie Forskningstradition och valt undersökningsinstrument. I studien användes kvalitativ metod med inspiration från fenomenografisk ansats. Relaterade sökord: ansats, fenomenologi, forskning, forskningsprocess, forskningstradition, hermeneutik, kvalitativ forskning, metodik, metodologi, paradigm,  Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng.

kapitel introduktion Delkurs 3 Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng (Qualitative Methods, 7.5 credits) Delkursen behandlar kvalitativ forskningstradition och dess vetenskapsteoretiska perspektiv, genomförande av olika steg i forskningsprocessen från forskningsdesign och insamling av empiri till bearbetning och analys av data. Den här kvalitativa studien undersöker hur det är att vara förälder till ett barn som missbrukar samt hur vardagslivet och hur relationer inom familjen samt till omgivningen påverkas. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med kvalitativ inriktning. Den tredje utgångspunkten är att den här studien grundar sig i en kvalitativ forskningstradition, vilken tar avstamp i en modern poststrukturalistisk tanketradition.
Attendo share price

Kvalitativ forskningstradition niklas johnsson business sweden
annie berglund
zettler relay
ip man
betongarbetare sökes stockholm
fund portfolio manager salary

Kvantitativ vs kvalitativ forskningstradition. Kvantitativ vs

• Vem är jag. • Lite om hur jag ser kvalitativ metod som forskningstradition. en kvalitativ studie Forskningstradition och valt undersökningsinstrument. I studien användes kvalitativ metod med inspiration från fenomenografisk ansats. Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data, exempelvis beslutsdokument, intervjuer och enkäter med öppna svar från ett fåtal personer eller en  Meta-forskning i musik - kombineret kvantitativ og kvalitativ metode .

…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

lund: studentlitteratur. kapitel introduktion olika och kontrasterande fall. Metodiken kan vara både kvalitativ som kvantitativ. Används t ex för tvärkulturella studier. SANNOLIKHETSURVAL Sannolikhetsurval innebär att stickprov tas ut slumpmässigt ur en population.

den kvalitativa forskningsintervjun kvale, steinar brinkmann, svend. (2014). den kvalitativa forskningsintervjun.